Kulttuuri

Hion tarjoaa perheelliselle joustoa ja pelivaraa arkeen

Johanna Mäkipää

Työn ja perhearjen yhteensovittaminen voi olla joskus haasteellista. Työyhteisön perheystävällinen kulttuuri sekä arkisissa asioissa vastaan tuleminen edesauttavat työntekijän ja hänen läheistensä jaksamista. Meillä työntekijät pystyvät joustamaan eri tavoin työnteossa ja ovat tyytyväisiä työyhteisönsä suvaitsevaisuuteen.

“Kun työn ja muun elämän yhteensovittaminen onnistuu hyvin, henkilöstö voi keskittyä työhönsä, on tyytyväinen ja sitoutuu työpaikkaan. Tämä vaikuttaa myönteisesti myös työpaikan tuottavuuteen ja palvelun laatuun.” (Työterveyslaitos 2019)

Tässä artikkelissa käyn läpi Hionin tarjoamia arkea helpottavia mahdollisuuksia yhdistää työelämä ja perhearki joustavasti toisiinsa. Selvitin myös työntekijöidemme mielipiteitä ja kokemuksia: miten joustavuus on Hionilla toteutunut ja miten se näkyy heidän arjessaan?

Hion – perheellisen puolella

Meille on tärkeää, että työntekijä voi sovittaa työajan omaan elämänrytmiinsä. Kaikkien käytössä ovat mm. seuraavat työnteon joustoa lisäävät mahdollisuudet:

  • Etätyöskentely
  • Liukuva työaika
  • Määräajaksi lyhennetty työaika tai osa-aikaisuus
  • Sairauspoissaolot kolme päivää ilman terveystodistusta

Joustavuutta työaikoihin ja lomiin

Jokaisella Hionin työntekijällä on tasa-arvoinen mahdollisuus etätyöhön. Etätyö vaatii normaalia aktiivisempaa kommunikointia sekä henkilökohtaista panostusta työn ja vapaa-ajan erottamiseen. Etätyöskentely voi olla kannattavaa mm. silloin, kun perheen liikkumismahdollisuudet ovat rajalliset, työmatkoihin kuluu paljon aikaa tai kun lapsi vaatii pidempiaikaista kotihoitoa.

Työtehtävien sallimissa rajoissa työntekijät voivat lyhentää tai pidentää päivittäistä työaikaansa. Tämä ei tarkoita, että työntekijällä olisi jonkinlainen velvollisuus venyttää työpäiviään, vaan kyse on työntekijän oikeudesta järjestää oma työaikansa sovittujen liukumarajojen sisällä. Liukuva työaika mahdollistaa mm. lapsen koulun aloituksessa mukana olemisen, harrastuksiin kuljettamisen tai lääkärikäynnit kesken päivän.

Joskus on myös tilanteita, joissa kotona on oltava enemmän läsnä tai resurssit esim. unenpuutteen vuoksi ovat vähissä. Tällöin osa-aikaisuus tai lyhennetty työaika voivat mahdollistaa tilanteeseen paremmin sopivan työmäärän. Työntekijä voi sopia työnantajan kanssa joustavasti 60 %:n tai 80 %:n työajasta, kunnes 100-prosenttinen työskentely on jälleen mahdollista.

Tavoitteenamme on sovittaa vapaa-aika ja työelämä yhteen työntekijälle sopivalla tavalla. Meillä panostetaan erityisesti joustavuuteen, ja pyrimme toteuttamaan jokaisen lomatoiveen parhain mahdollisin tavoin.

Muut arkea helpottavat edut

Lapsen sairastuessa ei tarvitse heti lähteä jonottamaan terveysasemalle, vaan lasta voi jäädä rauhassa hoitamaan kotiin pariksi päiväksi ilman todistusta. Tämä on helpotus monessa tilanteessa ja säästää myös mahdollisilta lisätartunnoilta.

Hionin työntekijät kokevat työ- ja perhearjen yhteensovittamisen onnistuneen hyvin

Tein kyselyn, jonka avulla sain tietoa, miten työntekijämme kokevat onnistuneensa työ- ja perhearkensa yhteensovittamisessa, ja käyttävätkö he hyväkseen heille suotuja joustomahdollisuuksia. Kysyin tarkemmin mm. työntekotottumuksista sekä työn vaikutuksista perhe-elämään ja toisinpäin. Kyselyyn vastasi 13 perheellistä Hionin työntekijää, ja vastausprosentti oli n. 23 % kaikista työntekijöistä.

100 prosenttia vastaajista koki, että Hionilla suhtaudutaan suvaitsevasti työn ja perhearjen yhteensovittamiseen

Vastaajista kahdeksan työskentelee pääsääntöisesti työpaikalla tai muualla kodin ulkopuolella ja yksi yleensä etänä. Kahdeksan vastaajista työskentelee säännöllisesti vain normaalina työaikana, mutta seitsemän työskentelee kuitenkin tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin. Neljä vaihtelee työaikaansa päivittäin.

Suurin osa vastaajista tekee joskus töitä etänä, jotta arki perheessä helpottuisi, ja kolme vastaajista joustaa enemmän työajoissaan kuin puolisonsa. Liukuvaa työaikaa käyttää yhdeksän vastannutta, joista yksi ilmoitti tekevänsä sitä viikoittain ja viisi kuukausittain.

Kun lapsi sairastaa kotona, kolme vastaajista ei tee sinä aikana etätöitä. Seitsemän työskentelee välillä samanaikaisesti, ja jopa kolme tekee yleensä silloin etätöitä. Kukaan vastaajista ei ole käyttänyt Hionin tarjoamaa lastenhoitomahdollisuutta tai tehnyt perhesyistä lyhyempää työaikaa.

Perheestä johtuvat asiat häiritsevät töissä suhteessa enemmän kuin työasiat kotona

Lähes kaikki kyselyyn vastanneista kokivat, että unenpuute ym. perheeseen liittyvät asiat häiritsevät vähintäänkin joskus työntekoa. Työasiat taas häiritsevät vapaa-aikana joskus kahdeksaa työntekijää, mutta viisi vastaajista oli jopa sitä mieltä, etteivät työasiat häiritse vapaa-aikana ollenkaan.

Yhdeksän vastaajista on sitä mieltä, että työ ei ole vaikuttanut perheen harrastusten valintoihin ja kymmenen mielestä lomat on kyetty järjestämään omien toiveiden mukaisesti. Kaksi vastaajista koki, että työ on kuitenkin välillä estänyt osallistumasta joihinkin perheen tapahtumiin.

Joustavuutta puolin ja toisin

Työnantajan positiivinen asenne perhe-elämää kohtaan helpottaa työntekijän stressiä. Mutta toki jokaisen on tunnistettava omat resurssinsa myös itse ja puhuttava niistä, jotta työnantajalla on mahdollisuus reagoida ajoissa ja suunnitella työtehtävät tilanteen mukaan.

Kyselyn vapaissa kommenteissa nousi esille työntekijöiden tyytyväisyys sekä työnantajan että työkavereiden suvaitsevaisuuteen ja joustavuuteen. Heidän mielestään on tärkeää, että jousto toimii kumpaankin suuntaan.

Ei tarvitse stressata sitä, ettei työnantaja joustaisi perhesyistä. Sekä työnantaja että työkaverit ovat suvaitsevaisia, ja voin ottaa niin rennosti kuin pystyn, mitä tulee perhe-elämän ja työn yhdistämiseen. Vastavuoroisesti olen valmis tekemään illalla työtehtävän loppuun tarpeen vaatiessa, mikäli aikataulut puskee päälle. Mielestäni joustavuus molemmin puolin on arvokas ja tärkeä asia.

Hionin työntekijä

Jos haluaa olla sekä hyvä työntekijä että vanhempi, on osattava keskittyä olennaiseen kullakin hetkellä. Moni haluaa panostaa työhönsä ja antaa sille kaikkensa, mutta monella on elämässään muitakin tärkeitä asioita kuin työ. Jos työtehtävät ja vastuu jaetaan sopivasti tilanteen mukaan, olemme kaikki lopputulokseen tyytyväisempiä. Avoimuus ja yhteistyö ovat avain luottamukseen ja mahdollistavat molemminpuolisen joustamisen.