Suunnittelu

Ihmisyys digitaalisessa suunnittelussa - Suunnittelutrendit vuodelle 2024

Shareef Askar & Jenny Järvinen

Vuoden 2024 digitrendejä on käsitelty jo monista eri näkökulmista, joten me halusimmekin nyt pohtia trendejä Hionin ‘purposen’, eli tarkoituksen kautta.

Yrityksenä meidän tulee pyrkiä ennakoimaan tulevaisuuden trendejä ja mullistuksia, jotta pysymme joustavina nopeasti muuttuvassa maisemassa. Taloudellisen epävarmuuden aikoina tulevaisuuden ennusteet ja käsitys siitä, miten olisi hyvä edetä, muuttuvat epäselviksi. Kun rahat ovat tiukilla, hinta ja käsinkosketeltava arvo saattavat mennä palvelukokemuksen ja liiketoiminnan kehittämisen edelle. Asiakkaiden toiveet muuttuvat radikaalisti nice-to-have-asioista must-have -asioiden selkeämpään määrittelyyn ja kehittämiseen.

Toisaalta on kuitenkin tärkeää muistaa, että palvelukokemuksen kehittäminen on tärkeä investointi seuraavan kasvusyklin varalle, joka tulee taas ennemmin kuin myöhemmin.

Me Hionilla uskomme, että inhimillisen lähestymistavan säilyttäminen suunnittelussa on olennaista niin vuoden 2024, kuin sitä seuraavienkin vuosien kannalta. Erityisesti nyt, kun suunnittelun tulevaisuus kietoutuu yhä tiukemmin yhteen tekoälyn kehityksen kanssa. Kun löydetään synergia generatiivisen tekoälyn ja ihmisen intuition välillä, innovaatio ja luovuus voivat kukoistaa käsi kädessä.

Neurologinen suunnittelu

Neurologinen suunnittelu (Neuro design) on nousussa. Tämä voi osittain johtua siitä, että ymmärrys neurologisesta monimuotoisuudesta (neurodiversity) ja sen yleisyydestä laajenee samalla kun elämässämme olevat digitaaliset häiriötekijät ovat käyneet melkein sietämättömäksi. Neurosuunnittelu on yhdistelmä muotoiluajattelua (design thinking), digitaalista insinöörityötä ja neurotiedettä (mukaan lukien käyttäytymistieteiden, neurotieteen, sosiaalipsykologian ymmärrys jne).

Neurosuunnittelua voidaan tarkastella toisen ”vuoden 2024 trendin” kautta: immersiiviset kokemukset eri kosketuspisteissä. Tällaiset kokemukset aktivoivat useita aisteja, luovat emotionaalisia yhteyksiä ja jättävät kestäviä muistoja, ja ovat paljon voimakkaampia verrattuna yksiulotteiseen suunnitteluun ja kokemuksiin. Neurosuunnittelua voidaan esimerkiksi hyödyntää käyttäjäkokemuksen ennustamiseen. Sen avulla voidaan ennustaa, miten käyttäjien tunnetason reagointi suunnitteluelementteihin, kuten väreihin, typografiaan ja asetteluihin, vaikuttaa käyttäjän päätöksiin, mikä puolestaan näkyy klikkiprosenteissa ja konversioissa.

Neurosuunnittelu auttaa vastaamaan esimerkiksi kysymyksiin: Herättääkö jokin tietty väri positiivisen reaktion? Herättääkö jokin tietty kuva luottamusta? Mihin toimintakehotus tulisi sijoittaa maksimaalisen vaikutuksen saavuttamiseksi?

Eettisen suunnittelun nousu

Palvelun ydintä määriteltäessä mietimme myös kenelle palvelua ei ole suunniteltu, eli ketkä jätetään suunnitteluprosessin ulkopuolelle. Tämä lähestymistapa auttaa kiteyttämään ydinkäyttäjien olennaiset tarpeet ja keskittymään heihin.

Jatkossa yhä tärkeämpää on eettinen suunnittelu ja sen mukanaan tuomat eri näkökulmat. Eettinen suunnittelu on kulmakivi sellaisen tulevaisuuden rakentamisessa, joka on osallistava, kestävä ja voimaannuttaa yksilötasolla. Eettisessä suunnittelussa huomioidaan toimivuuden lisäksi myös suunnittelupäätösten laajemmat yhteiskunnalliset vaikutukset, ja pyritään aktiivisesti muovaamaan teknologiaa tekemään hyvää. Tämä on myös yksi Hionin ydinarvoista. Voit lukea lisää vastuullisuus- ja kestävyysosaamisestamme täältä.

UX/UI muutoksessa

Kuluva vuosi tarjoaa paljon uutta UX/UI-suunnittelun saralla, ja tekoäly on – kuten olettaa saattaa – näiden trendien ytimessä. Tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet muuttavat suunnittelutyötämme nopeasti, ja se on yksi syy, miksi me olemme Hionilla päättäneet lähteä arvioimaan erilaisia tekoälytyökaluja ja niiden ominaisuuksia. Tavoitteena on hyödyntää tekoälyä auttamaan meitä suunnittelemaan parhaita ratkaisuja asiakkaillemme mahdollisimman tehokkaasti ja asiantuntevasti.

Viime vuosina UI/UX-suunnittelun merkitys on selvästi korostunut. Tähän muutokseen vaikuttavat useat tekijät, kuten teknologian kehitys, käyttäjälähtöisen suunnittelun metodologioiden korostuminen ja uusien teknologioiden käyttöönotto. Tämän seurauksena on välttämätöntä, että suunnittelijat ylläpitävät korkeaa ammattitaitoa. Tämä tarkoittaa jatkuvaa tietoisuutta alan kehityksestä ja trendeistä, jotta voidaan luoda esteettisesti miellyttäviä, käytännöllisiä ja teknologisesti edistyneitä käyttöliittymiä. Tämän saavuttamiseksi suunnittelijoiden on jatkuvasti opittava uutta ja oltava avoimia uusille suuntauksille. Lopullisena tavoitteena kun on täyttää käyttäjien tarpeet tehokkaalla ja innovatiivisella tavalla.

Ympäristön merkitys korostuu

Ympäristökysymykset ovat meille kaikille tärkeitä, ja tämä heijastuu myös suunnitteluumme. Olemme paraikaa siirtymässä kohti kestävämpää suunnittelua. Pohdimme muun muassa sitä, miten voimme vähentää energiankulutustamme ja sitä kautta hiilijalanjälkeämme, sekä tehdä suunnittelupäätöksiä, jotka ovat parempia sekä planeetalle että sen asukkaille. Suunnittelupäätöksissämme pyrimme jatkuvasti laskemaan niiden vaikutuksia yksilöihin, yhteisöihin ja ympäristöön. Kehitämme päästölaskentaamme vuoden 2024 aikana, ja tulemme mittaamaan päästömme ensimmäistä kertaa. Ensi vuonna pyrimme raportoimaan päästöjämme tarkemmin ja kehitämme myös ohjelmistopuolen päästölaskentaa.

Kestävyys itsessään ei ole trendi – on meidän kaikkien yhteinen vastuu vastata ympäristöhaasteisiin ja yhdistää ponnistelumme kestävän tulevaisuuden puolesta. Suunnittelussa tämä pitää sisällään eritasoisia valintoja ja päätöksiä. Esimerkkinä pienestä, mutta merkittävästä muutoksesta ovat tummat käyttöliittymät, ‘dark modet’, jotka saavuttaneet laajaa suosiota käyttäjien keskuudessa. Tämä haastaa meidät harkitsemaan uudelleen suunnitteluprosessejamme, ja asettamaan tumman käyttöliittymän ensisijaiseksi lähtökohdaksi.

Ympäristön huomioon ottaminen haastaa meitä tarkastelemaan myös sitä, miten luomme tehokkaampia käyttäjäpolkuja, jotta vältämme tarpeettomia sivulatauksia, miten käytämme kuvia ja videoita tarkoituksenmukaisesti, miten vähennämme kokonaisenergiankulutusta käyttäjien päätelaitteilla, jne.

Osallistaminen avainasemassa

Vuonna 2024 suunnittelutyössä on omaksuttava inklusiivisuus täysin sydämin. Tavoitteenamme on luoda tuotteita, palveluita ja asiakaskokemuksia, jotka on suunniteltu kaikille, taustasta tai tarpeista riippumatta. Inklusiivinen suunnittelu on noussut yhdeksi suosituimmista teemoista tuotesuunnittelussa, ja sen merkitys korostuu yhä enemmän, kun otetaan huomioon saavutettavuuden tärkeys.

Alla oleva kuvio esittää inklusiivisen suunnittelun kolme tasoa.

Kuvio mukailtu IMD:n artikkelista

Saavutettavuus muodostaa perustan, mutta kun laajennamme näkökulmaamme, ymmärrämme, että tasa-arvoisten kokemusten luominen johtaa meidät suunnittelemaan sitouttavampia ja voimaannuttavampia kokemuksia. Inklusiivisuus ja saavutettavuus ovat nousemassa suunnittelun keskiöön myös uusien, koko EU:n kattavien saavutettavuusvaatimusten myötä, jotka astuvat täyteen voimaan vuonna 2025. Lue niistä lisää täältä. Laajimmalla inklusiivisuuden tasolla pystymme osallistamaan ja voimaannuttamaan loppukäyttäjiämme tavalla, joka lisää brändiuskollisuutta ja -tietoisuutta.

Nykyään odotetaan, että käyttäjäkokemukset ovat

  • Saavutettavia kaikille kyvyistä riippumatta
  • Käyttökelpoisia tavalla, joka mahdollistaa tavoitteiden tehokkaan ja tehokkaan toteuttamisen
  • Tasapuolisia, jotta ne heijastavat ja kunnioittavat jokaisen yksilön ja ryhmän moninaisia tarpeita ja arvoja
  • Eettisiä, jotta varmistetaan yksilön oikeuksien suojelu ja vahingon välttäminen.

Lue lisää inklusiivisen suunnittelun tasoista: IMD: Inclusive design: why it’s more than just a quick makeover

Lopuksi

Mitä tulee trendeihin, UI/UX-suunnittelu tuo uuden aallon vaikutteita ja estetiikkaa kuvittelemalla vanhaa uudelleen innovatiivisilla tavoilla. Teknologian kehitys ja käyttäjien tarpeiden muutos muokkaavat alaa jatkuvasti. Trendit, kuten dekonstruoidut otsikkoelementit, eläväiset värigradientit ja huurrelasiefektistä (Glassmorphism) inspiroitunut käyttöliittymä, lisäävät visuaalista syvyyttä ja mielenkiintoa, johdattaen meidät 2D-maailmasta 3D-kokemuksiin.

Samaan aikaan spektrin toisesta päästä löytyy rohkeaa typografiaa ja brutalismia, jonka riisuttu estetiikka korostaa sitä mikä on olennaista. Innovaatio syntyy näiden trendien soveltamisen ja hyödyntämisen kautta, kun priorisoidaan samalla käyttäjäkeskeisiä kokemuksia, inklusiivisia suunnittelukäytäntöjä, sekä ympäristön kannalta kestäviä lähestymistapoja.

Me Hionilla muotoilemme tulevaisuutta. Uskomme, että innovaatio on voimakkaimmillaan, kun se palvelee ihmiskuntaa. Siksi teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa luodaksemme ratkaisuja, jotka ovat inklusiivisia ja täyttävät moninaisten käyttäjien tarpeet. Kestävyys on tekemisemme ytimessä, jotta varmistamme että palvelumme tuottavat hyvää maailmaan. Asettamalla käyttäjälähtöisen suunnittelun etusijalle, voidaan kehittää ratkaisuja, jotka ovat intuitiivisia, voimaannuttavia ja parantavat ihmisten elämää. Tämän filosofian kautta näemme tulevaisuuden, joka on inklusiivinen ja tuo mahdollisuuksia kasvulle ja kehitykselle.