Teknologia

Mitä maksaa verkkosivuston uudistaminen vuonna 2024?

Hion

Laadukkaan verkkosivuston budjettihaarukka on laaja ja yleensä kustannukset ovat noin 40 000 € - 100 000 € ilman alvia. Mistä niinkin iso hintahaarukka voi johtua ja mistä laajat verkkosivustoprojektit yleensä koostuvat? Tässä artikkelissa avataan, mistä sivustouudistuksen kustannukset rakentuvat ja miksi uudistukseen kannattaa varata riittävä budjetti.

Mitä työvaiheita verkkosivuston uudistamiseen liittyy?

Nostan heti ensimmäiseksi esille sen, että emme käytä WordPressin valmisteemoja toteutuksissa, vaan jokainen sivustototeutus on monilta osiltaan räätälöity vastaamaan asiakkaan ja käyttäjien tarpeisiin. Se, että teemme räätälöidyn ja toimittajariippumattoman toteutuksen Hionin Enterprise WordPress -konseptiin pohjautuen, tarkoittaa työvaiheiden osalta, että suunnitteluvaihe on merkittävä osa kokonaisuutta sekä työajallisesti että projektin onnistumisen kannalta. Niinhän sen pitäisi aina olla, kun verkkosivustoa lähdetään uudistamaan.

Panosta hyvään tarjouspyyntöön, alustavaan vaatimusmäärittelyyn ja konseptointiin

Toivottu tilanne on, kun asiakas lähestyy meitä tarjouspyynnöllä uuden sivuston toteutuksesta, että tarjouspyyntöön on liitetty sivuston konsepti ja alustava vaatimusmäärittely. Niidenkin valmistelu on vaatinut asiakkaalta jo melkoisen määrän työtä, mutta kyllähän siitä työstä hyötyä on, kun haluaa saada vertailukelpoisia tarjouksia uuden verkkosivuston toteutuksesta. Hyvä tarjouspyyntöön tehty pohjatyö myös jouduttaa ja suoraviivaistaa lopullisen suunnittelun ja toteutuksen etenemistä huomattavasti.

Aina konseptointia ja alustavaa määrittelyä ei ole ennen tarjouspyyntöä ehditty tekemään. Kuten North Patrol on maininnut Web-ostajanoppaassaan, konseptointi ja määrittely vaativat muun muassa vahvaa konseptisuunnittelun osaamista ja verkkoviestinnän käytänteiden ymmärtämistä, joten tarvittaessa on syytä kääntyä asiantuntijan puoleen.

Jo tarjouspyyntövaiheessa on hyvä muistaa sekä sivuston ylläpitäjät että loppukäyttäjät. On siis hyvä kysyä jo siinä vaiheessa seuraavat kolme kysymystä:

 • Miksi uudistus tehdään ja mitkä ovat sen liiketoiminnalliset tavoitteet?
 • Minkälaisilla ratkaisuilla palvellaan parhaiten juuri teidän sivuston ylläpitäjiä?
 • Ja minkälaisista ratkaisuista ne tärkeimmät eli loppukäyttäjät hyötyvät eniten?

Hyvän tarjouspyynnön tekeminen onkin aivan toinen aihe, johon voimme antaa vinkkejä vaikkapa etäpalaverin merkeissä.

Verkkosivuston uudistusprojektin yleisimmät työvaiheet

Seuraavassa listattuna yleisimmät työvaiheet meidän projekteissa siinä järjestyksessä, kun ne toteutetaan:

 1. Alustavan vaatimusmäärittelyn ja konseptin tarkennus
 2. Käyttöliittymä- ja visuaalinen suunnittelu
 3. Tekninen suunnittelu ja toteutus
 4. Testaus ja laadunvarmistus
 5. Käyttökoulutus ja -ohjeet
 6. Julkaisu ja käyttöönotto
 7. Tavoitteiden toteutumisen seuranta ja jatkokehitys

Näiden lisäksi asiakkaan sisällöntuotanto ja hyväksyntätestaus ajoittuvat projektin loppuvaiheille. Mahdollisista nykyisten sisältöjen siirrosta sovitaan tapauskohtaisesti hyötynäkökulma huomioiden. Monissa tapauksissa esimerkiksi blogiartikkelit ovat siirrettävää sisältöä ja siirtoa varten tarvittavat toimenpiteet suunnitellaan alustavasti jo ennen projektin aloitusta. Seuraavassa avaan hieman tarkemmin osa-alueittain, mitä toimittajan tehtävät pitävät sisällään ja kuinka paljon ne yleensä vievät toimittajan työpäiviä.

Projektin vaihe 1: Verkkosivuston vaatimusmäärittelyn ja konseptin tarkentaminen

Verkkosivuston vaatimusmäärittelyn tarkennusvaihe on ehkäpä yksi tärkeimmistä vaiheista koko projektin onnistumisen kannalta. Sen aikana asiakkaan budjetti ja uudelle sivustolle asetetut tarpeet sovitetaan tarkennettuihin tarjouspyynnön vaatimuksiin. Työpajan, luovan työn ja palvelumuotoilun kautta uuden verkkosivuston konsepti ja toiminnallinen määrittely saavat lopullisen muotonsa. Määrittelyvaiheeseen sisältyy usein myös sivustorakenteen suunnittelu varsinkin, jos sivuston konsepti menee uusiksi.

Määrittelystä meillä yleensä vastaa kahden tai kolmen hengen tiimi, jossa on mukana ainakin suunnittelija ja projektipäällikkö. Tapauskohtaisesti määrittelytiimin kokoonpano voi vaihdella.

Verkkosivuston määrittelyn tarkennuksen työmäärä

Yleensä verkkosivuston määrittelyn tarkennuksiin ja siihen liittyvään työpajaan on hyvä budjetoida noin 7 – 10 työpäivää sivuston laajuudesta riippuen. Huolella tehdyn määrittelyiden tarkennuksen kautta projektin teknisestä toteutuksesta säästyy kustannuksia, kun toteutus on suoraviivaisempaa ja näin ollen tehokkaampaa.

Huomioithan, että ennen sivustouudistusprojektin aloitusta tarjouspyynnön vaatimusmäärittelyyn on myös syytä varata riittävästi resursseja ja aikaa. Sillä varmistetaan hyvä tarjouspyyntö ja määrittely sille tasolle, että tarjoukset ovat hinnaltaan vertailukelpoisia.

Projektin vaihe 2: Käyttöliittymä- ja visuaalinen suunnittelu

Käyttöliittymä- ja visuaalinen suunnittelu aloitetaan usein samaan aikaan määrittelyjen kanssa tai tehdään ainakin osittain samanaikaisesti. Vaikka voisi luulla, että ne ovat omia kokonaisuuksiaan, ovat kaikki kolme osa-aluetta suunnittelun kannalta oleellisesti toisiinsa liittyviä. Käyttöliittymää hahmotellaan usein jo määrittelyjen alkuvaiheessa pitäen asiakas vahvasti mukana seuraamassa etenemistä. Visuaalinen suunnitelma hiotaan valmiiksi käyttöliittymän rautalankojen valmistuttua.

Verkkosivuston käyttöliittymä- ja visuaalisen suunnittelun työmäärä

Käyttöliittymäsuunnittelu on suunnittelijan luovaa työtä koostuen sivuston rautalankojen ja käyttöliittymäsuunnitelman piirtämisestä verkkoselaimessa toimivalla suunnittelutyökalulla. Luovan työn lisäksi asiakkaalle varataan mahdollisuus kommentoida suunnitelmia esimerkiksi kahden iteraatiokierroksen verran. Iteraatioiden pohjalta tehtävät muutostyöt sisällytetään tarjoukseen.

Visuaalisen suunnittelun kanssa käyttöliittymäsuunnitteluun on hyvä varata sivuston laajuudesta ja piirrettävien layout-näkymien määrästä riippuen yleensä 10 – 20 työpäivän verran suunnittelijan työaikaa. Verkkosivuston käyttöliittymäsuunnitelmasta voidaan tehdä myös klikkailtava prototyyppi, mikä lisää työmäärää muutaman työpäivän verran. Myös asiakkaan puolelta suunnitteluvaiheen ajaksi on varattava riittävä resurssimäärä, jotta suunnittelijan tekemiä suunnitelmia kommentoidaan ja hyväksytään aikataulun mukaisesti.

Projektin vaihe 3: Tekninen suunnittelu ja toteutus

Verkkosivuston tekninen suunnittelu

Teknisen suunnittelun aikana suunnitellaan verkkosivuston lopullinen arkkitehtuuri ja käytettävät tekniset ratkaisut. Tärkeä osa teknistä suunnittelua on käytettävien lisäosien huolellinen validointi ja valinta, minkä tavoitteena on lisäosien määrän minimoiminen. Suunnittelun jälkeen verkkosivuston kehitys-, testaus- ja tuotantoympäristöt pystytetään ja näin tekninen kehitysvaihe voi alkaa. Teknisestä suunnittelusta meillä yleensä vastaa päävastuullinen ohjelmistokehittäjä tai erillinen tekninen arkkitehti.

Verkkosivuston tekninen kehitys

Tekninen toteutus tehdään meillä yleensä kahden viikon jaksoissa. Niiden aikana asiakas on vahvasti mukana ja kommentoi valmistunutta kehitystä kokonaisuus kerrallaan kahden viikon välein katselmoinneissa. Toteutuksessa tekninen kehitys pitää sisällään käyttöliittymä- ja taustajärjestelmäkehityksen, WordPress-lisäosien asennuksen ja räätälöityjen lisäosien toteutuksen sekä mahdollisten integraatioiden toteutuksen muihin järjestelmiin. Näiden lisäksi toteutusvaiheessa huolehditaan laadusta muun muassa kehityksen aikaisen testauksen, suunnittelukatselmointien ja projektinhallinnan keinoin.

Verkkosivuston tekninen toteutus pohjautuu kehittämäämme Enterprise WordPress -konseptiin, jonka tavoite on tuottaa WordPress-ratkaisuja perustuen ammattimaisen ohjelmistokehityksen periaatteisiin. Konsepti tähtää huippulaatuiseen ja toimittajariippumattomaan toteutukseen, joka täyttää sekä teidän että loppukäyttäjänne tarpeet.

Verkkosivuston teknisen suunnittelu- ja kehitysvaiheen työmäärä

Teknisesti laadukkaan ja jatkokehitettävän sivuston tekninen toteutusvaihe on meillä yleensä toteutettavasta kokonaisuudesta riippuen 2 – 5 kalenterikuukauden mittainen vaihe. Teknisen suunnittelun ja toteutuksen yhteistyömäärä on monessa tapauksessa 32 – 80 työpäivän haarukassa. Haarukka on suuri, mutta niin vaihtelevat asiakaskohtaisesti myös toteutuksen kokonaisuus.

Voi olla esimerkiksi tarve toteuttaa sivusto WordPress Multisite -ratkaisuna ja huomioida kustannustehokkaasti monistettavien erillissivustojen tarpeet. Lisäksi sivusto saatetaan integroida useaan eri taustajärjestelmään (CRM, ERP, PIM jne.), jolloin integraatioiden määrä kasvattaa projektin laajuutta. Tärkeä on siis muistaa, että toteutettava kokonaisuus on määriteltävä hyvin, jotta teknisestä toteutusvaiheesta voidaan antaa tarkka tarjous.

Projektin vaihe 4: Lopputestaus ja laadunvarmistus

Kuten aiemmin tuli ilmi, teemme projektin teknisen toteutusvaiheen aikana jo paljon erilaista laadunvarmistusta. Sen lisäksi toteutusvaiheen jälkeen testaustiimimme vastaa meidän osalta projektin viimeisestä silauksesta eli tekee lopputestauksen. Lopputestaus tehdään ennen asiakkaan hyväksyntätestausta ja varmistetaan, että verkkosivusto vastaa yhdessä sovittua kokonaisuutta. Mikäli projektin vaatimuksena on saavutettavuus ja tietyn vaatimustason täyttyminen sen suhteen, saavutettavuusasiantuntijamme tekee erillisen saavutettavuustestauksen hyödyntäen muun muassa Siteimprove-työkalua.

Verkkosivuston lopputestauksen ja laadunvarmistuksen työmäärä

Lopputestaukseen varataan yleensä 2 – 4 työpäivää. Jos saavutettavuustestaus on mukana, työmäärä kasvaa kahdella työpäivällä. Lisäksi meillä jokaiseen projektiin kuuluu projektin aikainen laadunvarmistus ja testaus, jotka nivotaan teknisen toteutusvaiheen työmäärään projektin laajuus huomioiden.

Projektin vaihe 5: Käyttökoulutus ja -ohjeet

Jos asiakas siirtyy käyttämään WordPressiä jostain toisesta julkaisujärjetelmästä, on syytä pitää perusteellinen käyttökoulutus sekä pääkäyttäjille että sopivassa määrin sisällöntuottajille. Myös muissakin tapauksissa käyttökoulutuksesta on hyötyä ja voimme antaa sisällönsyöttöön liittyviä vinkkejä koulutuksen aikana. Esimerkiksi sisällön saavutettavuus ja hakukoneoptimointi on mukana koulutuksessa asiakkaan niin halutessaan.

Koulutuksen lisäksi teemme tarpeen mukaan joko kevyet tai kattavat käyttöohjeet asiakaskohtaisen järjestelmän käytöstä. Panostamme WordPressin hallintakäyttöliittymän käytettävyyteen ja helppokäyttöisyyteen, joten monessa tilanteessa erillisiä ohjeita ei tarvita. Useat asiakkaat ovatkin kiitelleet, miten kokemattomat käyttäjät ovat päässeet helposti sinuiksi käyttöliittymän kanssa.

Verkkosivuston käyttökoulutuksen ja -ohjeiden työmäärä

Aikataulullisesti verkkosivuston käyttökoulutus pidetään luonnollisesti ennen asiakkaan sisällöntuotannon aloittamista, jotta asiakas pääsee sisällöntuotannossa mahdollisimman sujuvasti liikenteeseen. Lähtökohtaisesti sivuston käyttökoulutuksesta ja ohjeista vastaa meillä joko projektin suunnittelija tai projektipäällikkö. Työmäärä ja hinta yleensä:

 • Käyttökoulutus 2 – 3 työpäivää
 • Käyttöohjeet 1 työpäivä

Tarjoamme myös tehostettua sisällöntuotannon aikaista tukea, josta vastaa projektin kehitystiimi ja projektipäällikkö. Sen työmäärä huomioidaan usein jo toteutusvaiheen kokonaisuudessa ja arvioidaan asiakkaan osoittaman tarpeen mukaisesti.

Projektin vaihe 6: julkaisu ja käyttöönotto

Kun uuden verkkosivuston toteutus on hyväksytty ja sisällöt tuotettu sekä syötetty, on aika sopia virallinen julkaisupäivä. Julkaisun aikana kehittäjä vastaa muun muassa verkkosivuston uudelleenohjauksista ja sivuston nimipalveluun liittyvistä muutoksista. Edellä mainitut uudelleenohjaukset suunnitellaan ja tehdään huolella, jotta esimerkiksi verkkosivuston hakukonenäkyvyys säilyy ennallaan.

Julkaisun jälkeen verkkosivusto siirtyy ylläpitoon ja jatkokehitykseen, joista meillä vastaa tuki- ja pienkehitystiimi. Sekä projekti- että pienkehitystiimi on julkaisun jälkeen tukemassa asiakasta eri käyttöön tai sivustoon liittyvissä tilanteissa, jos tarpeita ilmenee.

Verkkosivuston julkaisun ja käyttöönoton työmäärä

Lähes aina verkkosivuston julkaisuun liittyviin toimenpiteisiin on varattava 1 – 2 työpäivän verran työtä. Lisäksi projektin kehitystiimi vastaa käyttöönoton aikaisesta ja jälkeisestä tuesta, joiden työmäärä arvioidaan yleensä tarpeen mukaan ja sisällytetään projektin hintaan.

Projektin vaihe 7: tavoitteiden toteutumisen seuraaminen ja jatkokehitys

Kun projekti on loppumetreillä, on aika koota yhteen projektin aikana tulleet jatkokehitysideat ja tehdä yhdessä suunnitelma jatkokehityksestä. Tavoitteet on määritelty projektin alussa ja niitä siirrytään seuraamaan aktiivisesti analytiikan avulla sopivien mittareiden pohjalta. Meidän nimetyn asiakasvastaavan kanssa suunnitellaan kullekin verkkosivustolle sopiva jatkokehityssuunnitelma ja kumppanuusmalli, jotta sivusto ei jää lepäämään laakereillaan, vaan kehittyy ja kasvaa toimintasi mukana.

Juttele meidän kanssa, niin kerromme lisää verkkosivuston analytiikkavetoisesta jatkokehityksestä ja kumppanuusmalliin kuuluvista palveluistamme.

Lopuksi: Mitä maksaa verkkosivusto?

Laadukkaan verkkosivuston hinta asettuu yleensä 41 000 – 100 000 €:n haarukkaan, kun lasketaan esimerkin omaisesti 750 € alvittomalla työpäivähinnalla. Nopealla laskutoimenpiteellä arvioituna uudistusprojektit ovat meillä työmäärällisesti yleisimmin 55 – 122 työpäivän välimaastossa. Edellä onkin tullut jo mainittua useita eri asioita, jotka vaikuttavat toteutusprojektin laajuuteen, mutta tiivistyksenä vielä tärkeimmät osa-alueet:

 • pääsivuston lisäksi toteutetaan erillissivustoja, joille tehdään multisite-ympäristöön omat, pääteemasta eriytetyt teemat
 • toteutettavien käyttöliittymäelementtien ja sisältölohkojen sekä erilaisten sivupohjien määrä
 • saavutettavuuden huomiointi läpi projektin ja testauskokonaisuuden laajuus
 • mahdolliset integraatiot kolmansien osapuolten järjestelmiin

Tämän artikkelin tarkoituksena oli avata sinulle, minkä kokoluokan verkkosivustoprojekteja meillä yleensä tehdään ja minkä suuruisen työmäärän budjetointiin on hyvä varautua laajassa ja laadukkaassa WordPress-sivustouudistuksessa. Työmääräarviot, joita nostin esiin, olivat suuntaa antavia ja viime vuosina olemme toteuttaneet sekä pienempiä että paljon laajempiakin verkkopalveluprojekteja WordPressille.

Selvitetäänkö yhdessä, minkälainen kokonaisuus teidän verkkosivuston tai -palvelun uudistus olisi meidän Enterprise WordPress -konseptilla huolellisesti suunniteltuna ja ammattimaisesti toteutettuna? Ole rohkeasti yhteydessä alla olevan lomakkeen kautta, niin jatketaan keskustelua vaikkapa puhelimitse tarpeistanne.

Jutellaanko?

Laita meille viestiä tarpeistasi lomakkeen kautta niin palaamme sinulle mahdollisimman pian!

"*" näyttää pakolliset kentät

Tietosuojaseloste*